la gara di keirin è rimandata

causa neve

Tags: ,